Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych oraz Polityka Bezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „Absolutus” Sp.j. w Kielcach

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka przechowywania i usuwania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) określa wewnętrznie obowiązujące ogólne ramy przechowywania i usuwania danych osobowych w P.H.U. Absolutus Sp.J.

Ogólne ramy prawne dotyczące przechowywania i bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki oraz podejrzenia braku zgodności należy w pierwszej kolejności zgłaszać na adres  biuro@absolutus.pl

2. Informacje ogólne

Spółka gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe, w tym dane aktualnych, byłych i przyszłych klientów, dostawców, kontrahentów, partnerów handlowych, aktualnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, itd.

Dane takie mogą znajdować się w rejestrach prowadzonych w formie papierowej i/lub być przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach, stronach internetowych, w bazach danych, komputerach, rozwiązaniach dostępnych w chmurze, systemach poczty elektronicznej, kopiach bezpieczeństwa i/lub na innych nośnikach, mogą być także przechowywane i przetwarzane przez zatrudnione przez Spółkę podmioty przetwarzania danych. 

Dane takie podlegają szczególnej ochronie prawnej oraz przepisom dotyczącym ich zbierania, wykorzystywania, przekazywania, przechowywania, itp.

Spółka przetwarza zwykłe dane kontaktowe oraz dotyczące jej klientów dane odnoszące się do zakupów niezbędne w celu przetworzenia zamówienia, przesłania potwierdzenia zamówienia, otrzymania reklamacji, przekazania wytycznych, itp. Dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy zostanie wyrażony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

3. Definicje

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Wykorzystywany przez spółkę termin ‘przetwarzanie’ oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto administruje danymi?

Firma „Absolutus” Sp.J. określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników. Ponosząc odpowiedzialność prawną administrator danych jest prawnie odpowiedzialny za przechowywanie i wykorzystywanie informacji osobowych znajdujących się na komputerach i w kartotekach ręcznych.

Dane kontaktowe:

P.H.U. ABSOLUTUS ZBIGNIEW FIUT I INNI SPÓŁKA JAWNA

UL.SEMINARYJSKA 6

25-366 KIELCE

NIP 657-038-95-29

REGON 003674070

EMAIL: sklep@absolutus.pl

5.Jakie dane osobowe są zbierane?

Spółka prowadzi wszelkie działania ściśle przestrzegając zasad etycznych i wymogów prawnych oraz zapewniając ochronę prywatności wszystkim użytkownikom jej strony internetowej .Dlatego też sposób zbierania i przechowywania informacji, w tym danych osobowych, zależy od sposobu korzystania ze strony internetowej i powiązanych usług. Spółka nie zbiera danych wrażliwych.

6.W jaki sposób i na jakiej podstawie Firma przetwarza zebrane dane?

Gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową spółki, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

 • Treść, testy i analiza przeglądania produktów
 • Analiza źródeł ruchu
 • Analiza wewnętrznych poszukiwań
 • Analiza urządzeń

W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje zakupu produktów lub zawiera ze spółką umowę innego rodzaju, spółka przetwarza w tym celu zwyczajowe dane osobowe. Spółka może także przetwarzać zwyczajowe dane osobowe w sytuacji, gdy użytkownik np. zwraca się do niej z pytaniem lub innymi kwestiami, przed podjęciem decyzji o zwarciu umowy ze spółką. Podstawy prawne przetwarzania przez spółkę danych osobowych użytkownika określa art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w sprawie danych osobowych (UE) 206/679 (RODO), ponieważ przetwarzanie przez spółkę danych osobowych użytkownika jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu obsługi zapytań i innych kwestii, jakie pojawią się przed zawarciem umowy.

Spółka może także przetwarzać zwykłe dane osobowe użytkownika na podstawie zasad określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają prawo do prywatności i wolności użytkownika. Spółka ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (imię i nazwisko oraz adres e-mail) zarówno dla celów marketingowych jak i analitycznych. Prawnie uzasadniony interes spółki oparty jest na preferencjach użytkownika, chodzi o to, aby spółka mogła lepiej dostosować swoją ofertę pod jego kątem – i oferować dzięki temu produkty i usługi, które lepiej spełniają potrzeby i życzenia użytkownika. Ponadto spółka ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika do celów analitycznych.

8. Ujawnianie danych osobowych

Traktowanie danych osobowych użytkownika z najwyższą starannością i zapewnienie ich poufności to jedna z podstawowych wartości spółki. Jeżeli jest to wymagane przez Prawo dane użytkownika zostaną ujawnione osobom trzecim. Spółka może ujawnić informacje dotyczące użytkownika w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub udostępnienie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych, nakazu sądowego czy decyzji innego właściwego organu, jak również w celu realizacji lub stosowania polityki prywatności spółki i innych umów; lub w celu zapewnienia ochrony praw, własności czy bezpieczeństwa Spółki. Dotyczy to wymiany informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i obniżenia ryzyka kredytowego. 

Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom informatycznym, firmom kurierskim, instytucjom finansowym, biurze rachunkowemu, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. MSWiA, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na spółce.

9.Prawa użytkowników

Użytkownicy przekazują Firmie dane osobowe osobiście bądź za pośrednictwem jej strony internetowej w pełni dobrowolnie. Spółka gwarantuje użytkownikom wiele możliwości, zależnie od faktycznych okoliczności, zachowania kontroli nad ich danymi. 

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do danych osobowych przekazanych Firmie Absolutus. Kierując korespondencję do spółki na adres sklep@absolutus.pl użytkownik może uzyskać informację o tym, jakie dane spółka posiada i przetwarza oraz w jakim celu.

Użytkownik ma prawo do żądania korekty, uzupełnienia, usunięcia oraz zablokowania swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę. W tym celu użytkownik winien przesłać żądanie na adres: sklep@absolutus.pl Bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu żądania użytkownika, spółka zastosuje się do jego żądania. Jeżeli z jakiegoś powodu spełnienie żądania użytkownika nie będzie możliwe, spółka się z nim skontaktuje.

W szczególnych okolicznościach użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Żądania ograniczenia przetwarzania prosimy kierować na adres: sklep@absolutus.pl

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie („możliwość przenoszenia danych”) oraz prawo do ich przekazania innemu administratorowi danych. Użytkownik winien przesłać wniosek dotyczący przeniesienia danych na następujący adres: sklep@absolutus.pl

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną spółce zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgodny nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z sklep@absolutus.pl  ,

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

1. Czym są pliki Cookies i do czego służą

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu  używanej przez Ciebie  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dostosowany do możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji.

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp. Korzysta z nich także nasza strona. 

2. Co robią pliki cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
 • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3. Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając stronę naszego Serwisu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji. Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,

 • „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),

 • „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp.,

4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,
 • blokowania lub usuwania cookies.

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień. Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek.  Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie. 

5. Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl